کسی آن زیر هست؟ (کودک) چ1 شمیز خشتی

آیا
می دانید که سنگ ها می توانند سقف خانه ی بعضی حشرات یا حیوانات کوچک باشند و آن
ها را از شر دشمنان حفظ کنند؟سنگ ها بزرگی که حتی یک فیل هم به زحمت می تواند آن
ها را جا به جا کند .