لطفا داد بزن (پرنده آبی) چ1 شمیز

گفت:
اما همه ی آرزوها به یه اندازه مهم نیستنو بعضی از آرزوها روزی هزار بار تو دل
آدم تکرار می شن. مثلأ خود تو، آرزویی که این چند روز خیلی تو دلت تکرار شده چی
بوده؟
دوست داشتم بگم یه دستگاه می خوام که بتونم باهاش حرف دل آدما رو بشنوم.
یکدفعه روی چرخ استپ زدم. فکر کردم اگه مانی آرزوی من رو اختراع کرده باشه چی؟
یعنی داره با همون دستگاه حرف دل من رو می شنوه. ترسیدم. از مانی ترسیدم. از
حرفایی که تو دلم بود و مانی می شنیدشون ترسیدم.