دلوز (راهنمای سرگشتگان ) چ1 شمیز رقعی 350000 ریال

این کتاب تفسیری است بر فلسفه ژیل دلوز و نیز دفاعی از فلسفه او. کتاب با بحثی طولانی درباره کتاب های سینمای دلوز آغاز می شود. این امر، صرف نظر از اینکه«نمونه ای» است از تفکر دلوز و این واقعیت که فلسفه اش شکل چناندلمشغولی ای به خود می گیرد، سرشت فلسفه او نیز هست. اگر  ایده ای وجود داشته باشد که تفکر دلوز را توضیح دهد، این ایده است که دلوز حیات گراست