علوم تهوع آور؛ همه چیز درباره عرق (پرنده آبی) چ1 شمیز

همه عرق می کنند . هنگام ورزش عرق می کنیم .
هنگامی که هوا گرم است عرق می کنیم هنگامی که عصبی یا نگران هستیم
نیز عرق میکنیم عرق ما همیشه عرق میکنیم .
عرق معمولا بسیار زود خشک می شود ، چنان که نمی دانیم وجود دارد.
فقط هرگاه گرممان می شود ، حوضچه ای زیر بازوهایمان ،
پدید می آید .
از گردنمان آب پایین می ریزد و موهای خیس می شود
گاهی چشم ها را می سوزاند و به روی بینی می آید . بدتر از همه
مارا بدبو می کند
در این کتاب می خوانید که عرق یکی از چیزهای چندش آور
اما شگفت آور بدن است . که تندرست ماندن شما کمک می کند