آبیلوی خوش حال (پرنده آبی) چ1 شمیز

نظرتون
در مورد کمی شعبده بازی چیست من چند تا کلک 
خیلی خوب بلدم نگاه کن..