نامه ای از پکن چ3 شمیز جیبی 200000 ریال

از
پدری چینی و مادری امریکایی، پسری پا به جهان می گذارد. او ناچار است در امریکا
زندگی کند، ولی قیافه اش نشان می دهد که امریکایی نیست و در این داستان رنج های
بشر از اعتقاد و توجه به اختلافات رنگ، نژاد و وطن به چشم می خورد.