مبانی و اصول جامعه شناسی اسلامی چ1 شمیز

نویسنده
در این کتاب می کوشد از دیدگاهی اسلامی به سؤال های بنیادی جامعه شناختی، مانند
جامعه پذیری، طبقات اجتماعی، مسئله نژاد، مسئله جنسیت و... پاسخ دهد. نوآوری این
کتاب، آن هم در مغرب زمین، طرح مفاهیم جامعه شناسی اسلامی، توحید، مدینه، و
مفهوم امت است. به باور نویسنده جامعه و تمدن اسلامی بر سه اصل بنا شده است؛
علم، عبادت و عدل. در پرتوی این سه اصل بود که در دوره کوتاهی اسلام به عنوان
تمدنی جهانی شکوفا شد و توانست تأثیری عمیق در تمدن بشری بر جای گذارد.