مبانی فلسفه رادیکال (اندیشه ورزان) چ1 شمیز رقعی 250000 ریال

«دانشگاه
را زیر و ور کنید! فلسفه را زیر و ور کنید. علیه جهان ویرانی و ستمگری فر کنید و
مقاومت را سامان  و پرورش دهید.  این کتاب جایی محشر برای آغازیدن  است،درست 
همان چیزی است که بدان نیاز داریم.»