نسل اژدها (ادبیات کلاسیک جهان) چ2 شمیز

در
نظر چینی ها ، اژدها شوم و وحشتناک نیست بلکه شمار خدایان و یار و یاور مردمی
است که او را می پرستند ، و معتقدند که او ضامن سلامتی ، سعادت و آرامش است
بادها و آب ها به فرمان او هستند و باران های پربرکت نازل شده  که هر دودمان هسیا دو اژدها باهم چنان  جنگیدند که هر دو نابود شدند و از آن ها فقط
کف  زاینده باروری بر سطح زمین باقی ماند
که از آن اخلاف خانواده هسیا به وجود آمدند و چنین بود  که اژدهایان را اجداد نسل قهرمانان دانستند