امینه کبوتر حرم (ادبیات کلاسیک جهان) چ4 شمیز

شکسته
بال تر از من میان مرغان نیست
دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است
امینه، کبوتر حرم داستان شیرین شاعرانه عشق یکی از مه پیکران پرده نشین
خاورزمین است به یک سپاهی از دیار باختر. در این داستان، نویسنده چیره دست
ماجرای دلدادگی و بی قراری و دوران وصال و جدایی آنان را در دمشق به شیوه ای
شیوا نقش زده است.
وی برخی آداب و رسوم معتقدات مردم هر دو سرزمین را نقد، و زندگی زندانیان حرم
را به خوبی نمایان کرده است.