منظومه سرزمین بی حاصل (ادبیات کلاسیک جهان) چ2 شمیز

شعر
بلند منظومه سرزمین بی حاصل به عقیده عده ای از هنرشناسان مظهر کمال و سخنوری در
زبان و ادبیات انگلستان در قرن بیستم و نمودار بارزی از شیوه شاعری در دوره
معاصر به شمار می رود شاید هم این منظومه سبب شد که منتقدان ادب شناسان جهان
الیوت  را بزرگترین شاعر انگلیسی قرن خود
بشناسند.