باتلاق فن(ادبیات کلاسیک جهان)چ1 شمیز رقعی

باتلاق
فن نمایش نامه ای درباره ی زنان طبقه ی کارگر انگلستان در منطقه فن است چرچیل
این نمایش نامه را در دهه ی هشتاد و در گیرودار موج های فمینیسم و لیبر الیسم
اقتصادی تاچر نوشت نمایش نامه ی باتلاق فن آینه ای از شرایط چهار نسل از زنانی
است که نصیبشان از جهان سرمایه داری جز انقیاد تن و روان نیست چرچیل با نشان
دادن استحاله ی فردیت این زنان که به رغم تلاششان برای تطابق با شرایط موجود یا
طغیان علیه آن ها نسل در نسل محکوم به شکست اند از روستای کوچکی در شرق انگلستان
خرد جهانی می آفریند که سخنگوی شرایط زیست جهانی زنان امروز می شود باتلاق فن
نمایشی جهانی از رنج انسان معاصر در کارزار تاریخی بی رحم و سوداگر است