شوهر دلخواه و زنی بی اهمیت (ادبیات کلاسیک جهان) چ5 شمیز رقعی 300000 ریال

در
نمایش نامه شوهر دخمه که یکی از نمایشنامه های جدی وایلد است و خبرگان فن آن را
کمدی جدی» می نامنده مسخن از خیانته جاه طلبی عشق و فضیلت است.
نیش قلم و طبع ظریف وایلده همه جا خودپسندیها و سبکسری های اشراف انگلستان را
به باد طعن و استهزا می گیرند کمدی زنی بی اهمیت پر از نشاطه اشارات لطلیفی و
کنایات دلنشین است؛ تا آنجا که اصل نہ داستان در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و
قسمت اعظم کتاب به - گفت و گو و خنده می گذرد.