سزار بیروتو (ادبیات کلاسیک جهان) چ2 شمیز

سزار
بیروتو شرح ورشکستگی  بازرگانی ساده‌دل
شرافتمند و پرهیزگار است که در سایه تلاش و کوشش بسیار اعتبار و ثروت یافته و به
قضاوت دادگاه بازرگانی و معاونت شهرداری یکی از بخش‌های پاریس رسیده و نشان
لژیون دونور گرفته است وی در نتیجه همین موفقیت ها  مغرور می‌شود و مهمانی باشکوهی ترتیب می‌دهد
که نه تنها سرمایه اش به هدر می رود بلکه آبرو شرافت خود را نیز به خطر
می‌اندازد و ورشکست می شود.
 با مطالعه شرح ورشکستگی از وضعیت
اجتماعی پاریس در نیمه اول قرن نوزدهم و اعمال سفته بازان و رباخواران آگاه می
گردیم.