وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

« نظم جهانی» در زمانی کوتاه به چاپ سوم رسید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1339
  • خانم وکیلها
  • چاپ

این کتاب که اندیشه های سیاسی یکی از معروف ترین سیاستمداران آمریکایی یعنی هنری کسینجر را منعکس می کند در زمانی کوتاه به چاپ سوم رسیده و به بازار کتاب عرضه شده است.