وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب «مطالعات فرهنگی» را از کتاب فروشی ها بخواهید!

  • خبر
  • رویدادها
  • 1186
  • خانم وکیلها
  • چاپ

این کتاب هشت فصل دارد و به عنوان هایی چون قومیت و چندفرهنگ گرایی، کارناوال و آرمان شهر ، رسانه ها و عرصۀ عمومی پرداخته است.