وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

«بندگان مشتاق سرمایه» به بازار کتاب رسید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1619
  • خانم وکیلها
  • چاپ

فرذریک لوردون به طرزی موثر و درخشان نشان میدهد که اسپینوزا پیش از آن که سلف و پیشگام مارکس باشد مکمل اوست .