وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

«شش ایدۀ خطیر» کتابی که باید خواند!

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 493
  • خانم وکیلها
  • چاپ
این کتاب با زبانی ساده و قابل فهم به تامل در بارۀ شش ایدۀ خطیر می پردازد : صداقت، نیکی ، زیبایی ، آزادی ، برابری و عدالت .