وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران منتشر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 2401
  • خانم وکیلها
  • چاپ
بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران

نویسنده : منوچهر محسنی
 
چاپ نخست 1396

قیمت : 25 هزار تومان

436 ص

این رساله با هدف آغاز یک رهیافت پژوهشی در عرصۀ جامعه شناسی فرهنگ در ایران و در نهایت آزمون نحوۀ بررسی در آن آغاز شده و به مجموعۀ ارزشمندی دست یافته که نویسنده امیدوار است بتواند آغاز مناسبی برای این راه باشد. کتاب مشتمل بر سیزده فصل است و چنین عناوینی را در بر می گیرد : کلیات و مبانی جامعه شناسی فرهنگی  ، فرهنگ و دیدگاه های نظری ، زمینه ها و پیشینه های مطالعاتی و فرهنگ، جامعه پذیری و روابط اجتماعی.