وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب «ضرورت،دلالت و جهان های ممکن» برگزیدۀ جشنوارۀ فارابی شد

  • خبر
  • رویدادها
  • 1674
  • خانم وکیلها
  • چاپ
کتاب ضرورت، دلالت و جهان های ممکن تالیف ارزشمند دکتر محمد سعیدی مهر به عنوان برگزیده سوم بخش بزرگسال گروه علمی فلسفه، کلام، اخلاق،ادیان و عرفان جشنوارۀ فارابی برگزیده شد.
نویسنده معتقد است اهمیت مفاهیم ضرورت و امکان در مباحث منطقی معاصر تا بدان‌جاست که در دهه‌های اخیر نظام‌های متعددی برای ((منطق موجهات)) تأسیس شده و از دو منظر نحو و معناشناسی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، این مفاهیم، همچون گذشته، نقشی بی‌بدیل در برخی از مهم‌ترین مسـائل متـافیزیک تحلیـلی ایفـا می‌کننـد.

در رویکـردهـای معاصر به معناشناسی مفاهیم موجه، مفهوم ((جهان ممکن)) جایگاه ویژه‌ای دارد تا آن‌جا که فهم دقیق معنای مورد نظرِ منطقدانان و متافیزیسین‌های تحلیلی از این مفاهیم بدون داشتن تصویری روشن از جهان‌های ممکن دست ‌نیافتنی می‌نماید.

گسترۀ کاربرد این مفاهیم تا بدان‌جاست که در تحلیل پاره‌ای مقولات زبان‌شناسانه همچون ((دلالت)) به کار گرفته ‌شده و نظریه‌های جدیدی در باب دلالت اسامی را شکل داده‌اند.

 ضرورت، دلالت و جهان‌های ممکن می‌کوشد طیف وسیعی از مباحث معاصر در باب ضرورت را در طرحی نظام‌مند واکاوی کند و حلقه‌های ارتباطی منطق، متافیزیک و فلسفۀ زبان را در این بحث بر اساس دیدگاه‌های جمعی از فیلسوفان تحلیلی معاصر و با نگاهی انتقادی بازنماید.
این کتاب توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است.