وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

نخستین جشنواره کتاب سال تأمین اجتماعی

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 4517
  • جمال زیتونی
  • چاپ

سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد توسعه فرهنگ کتابخوانی، حمایت از گسترش ادبیات حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، شناسایی کتب و نویسندگان برتر حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی و معرفی آن ها به جامعۀ علمی، تشویق و حمایت ار نویسندگان کتب و پایان نامه های برتر، تقویت روحیه و انگیزه های تحقیق و... نخستین جشنوارۀ کتاب سال خود را برگزار می کند.