صفحه اصلی خبر رویدادها زمان های اجتماعی و تاریخی (از مجموعۀ اندیشه ورزان) روی پیشخوان آمد

زمان های اجتماعی و تاریخی (از مجموعۀ اندیشه ورزان) روی پیشخوان آمد

  • خبر
  • رویدادها
  • 389
  • 01 به‍ 1398
  • چاپ

نگارنده بداهتا می داند که زمان مورد بحث ما به طور حتم بخشی از ابعاد بسیار وسیع تر زمان جهان هستی است. مع الوصف با تاکید بر ویژگی خاص زمان اجتماعی و تاریخی یعنی زمان انسانی برابر زمان طبیعی شرح خود را تنها به همین قلمرو خاص محدود ساخته است. بداهتی که در مواجهه نخست با زمان درک می کنیم و در عین حال دسترس ناپذیری و ابهام در معنای آن از چه منشائی حاصل می گردد؟آم معنای گسترده تر و ژرف تر زمان آیا از خود جهان تاریخ و تاریخ جهان برمی آید؟

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر