صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه دین و جهانی شدن منتشر شد

دین و جهانی شدن منتشر شد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 878
  • 24 دی 1398
  • چاپ

مبحث رابطه بین دو مقوله دین و جهانی شدن نیاز جدی به بررسی از جنبه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی،سیاسی ، حقوقی و جامعه شناختی دارد و شایسته است که یکی از اهداف مطالعات میان رشته ای واقع شود . در این کتاب تلاش بر آن بوده که مقالات گزینش شده برای ترجمه به دور از تعصب های غیر علمی باشند و در مورد پیرایش آن ها دقت بسیار صورت گرفته است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر