صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان «کیر کگور» هم به بازار آمد

از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان «کیر کگور» هم به بازار آمد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 262
  • 17 دی 1398
  • چاپ

کیر کگور فیلسوف دانمارکی قرن نوزدهم یکی از مستعدترین و خلاق ترین متفکران سنت فلسفۀ غرب است. آثار او خواننده را ترغیب می کند به اینکه متفاوت بیندیشد. این کتاب مقدمه ای راهگشا به اندیشۀ کگور در اختیار می نهد.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر