صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی «فلسفۀ ارتباطات » دانشنامۀ موضوعی بین المللی ارتباطات روی پیشخوان قرار گرفت

«فلسفۀ ارتباطات » دانشنامۀ موضوعی بین المللی ارتباطات روی پیشخوان قرار گرفت

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 261
  • 17 دی 1398
  • چاپ

این کتاب مجموعه جذابی از نظریه هاست چون چهره های ضاحب نام در عرصۀ فلسفۀ رسانه و ارتباطات نگرش های خود را عرضه کرده اند.انقلاب ارتباطات در پایان قرن بیستم و جهانی شدن ارتباطات بیش از هر چیز دیگری به ما یادآور می شود که فهم جوامع معاصر بدون فهم اهمیت و گسترۀ ارتباطات در آن ها میسر نیست.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر