صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه چاپ دوازدهم مبانی فلسفۀ هنر به بازار آمد

چاپ دوازدهم مبانی فلسفۀ هنر به بازار آمد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 783
  • 01 دی 1398
  • چاپ

در این کتاب اساسی ترین و پیچیده ترین مسائل مربوط به رشتۀ فلسفه هنر طرح و بررس می شود. همچنین نظریه های گوناگون در بارۀ ویژگی های مشترک هنرها تشریح شده و آرا و اندیشه های فیلسوفان بزرگ را که به تعبیر آثار هنری روی آورده اند به بحث و نقادی کشیده می شود.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر