صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی «بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران» به مرحلۀ نهایی جایزۀ ادبی جلال راه یافت.

«بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران» به مرحلۀ نهایی جایزۀ ادبی جلال راه یافت.

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 285
  • 20 آب‍ 1398
  • چاپ
کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران نوشتۀ آقایان دکتر محمد حنیف و دکتر محسن حنیف در دوازدهمین دورۀ جایزۀ ادبی جلال در بخش نقد ادبی به مرحله نهایی راه یافت.
این کتاب در سال ۱۳۹۷ چاپ شده است. این کتاب کوشیده است ابتدا از طریق بررسی گوشه هایی از آثار ارزنده پژوهشگران غیر ایرانی و دقت در پایان نامه ها و تحقیقات ،ابعاد مختلف رئالیسم جادویی را به مخاطب خود ارائه دهد و ضمن جست و جوی عناصر جادویی در باورها ، آیین ها و ادبیات کهن راهکارهای انعکاس جنبه های جادویی مواریث فرهنگ بومی را در داستان های رئالیسم جادویی فارسی نشان دهد.
یادآوری می شود این کتاب پیش از این  در بخش نقد و پژوهش جایزۀ قلم زرین نیز برگزیده شده بود.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر