صفحه اصلی خبر رویدادها تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن منتشر شد

تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن منتشر شد

  • خبر
  • رویدادها
  • 509
  • 07 مه‍ 1398
  • چاپ

کتاب در ۴۴۱ صفحه و۷ فصل تویط پروفسور یان شوئه تونگ استاد برجستۀ دانشگاه چین به رشتۀ تحریر درآمده و ابوالفضل علمایی فر آن را به فارسی ترجمه کرده است. در سال ۲۰۰۸ نشریه آمریکایی سیاست خارجی نویسنده را در ردیف صد روشنفکر برتر جهان قرار داد. عنوان های بعضی از بخش ها عبارت است از : تفکر چین باستان، قدرت چین مدرن،هژمونی در تدابیر جنگی دولت های متخاصم، آزمونی از تئو.ری پژوهشی در خصوص فلسفۀ سیاسی بی دولتی دوران ماقبل سلسلۀ چین .

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر