صفحه اصلی خبر رویدادها جامعه شناسی کنش محیط زیستی به بازار کتاب عرضه شد

جامعه شناسی کنش محیط زیستی به بازار کتاب عرضه شد

  • خبر
  • رویدادها
  • 496
  • 22 مر 1398
  • چاپ

انسان بیش از هر موجود دیگری در کره زمین پسماند تولید می کند. پسماندها به مشکلی برای محیط زیست تبدیل شده و به سرعت پیامدهای اجتماعی پیدا می کنند. مدیریت پسماندها بخصوص در بخش خانگی عمیقا کنشی محیط زیستی است. کاهش تولید پسماند ،تفکیک پسماندها در مبدا،بازیافت و استفاده مجدد از محصولات بازیافتی همگی کنش های محیط زیستی و تحت تاثیر عوامل اجتماعی است. به گونه ای که هرقدر مسئلۀ پسماندها اهمیت بیشتری پیدا می کند شناخت و نحلیل این کنش محیط زیستی مهم تر می شود.
نویسنگان این کتاب محمد فاضلی، معصومه اشتیاقی و محمد فکری هستند و با مشارکت انتشارات علمی و فرهنگی و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری با قیمت 40 هزار تومان منتشر شده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر