صفحه اصلی خبر رویدادها بلبشو جستاری در یک وضعیت

بلبشو جستاری در یک وضعیت

  • خبر
  • رویدادها
  • 1360
  • 06 مر 1398
  • چاپ
بلیشو به بررسی سازو کار ساختارهای ضعیف و به هم ریخته می پردازد. این کتاب با بررسی مفاهیم و متغیرهایی چون فضا ، سوژه ، ساختار و فرهنگ به دنبال فهم این مسئله است که چرا و چگونه ساختارهای مدرن به سمت آشوب سوق پیدا می کنند. کتاب مدعی دریچه ای مناسب برای فهم جامعه ایرانی است.
این کتاب را سعید خاقانی به رشته تحریر درآورده است. عناوین بعضی فصل ها عبارت است از : ساختار بلبشو، فردیت بلبشو، جامعۀ بلبشو ، چه باید کرد؟البته پرسش کلیدی این است که چرا جوامع به سمت بلبشو کشیده می شوند و چرا بلبشو را بر ساختار ترجیح می دهند.
کتاب مدعی است که از یک سو بلبشو به عنوان جایی میان نظم و بی نظمی ، خود الگوی عمل دارد و از سوی دیگر دریچه ای مناسب برای فهم جامعه ایرانی است.
انتشارات علمی و فرهنگی کتاب را با قیمت سی هزار تومان و با ۲۱۲ صفحه در اختیار علاقه مندان قرار داده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر