صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه چاپ دوازدهم « لبۀ تیغ » رمان ارزشمند سامرست موام

چاپ دوازدهم « لبۀ تیغ » رمان ارزشمند سامرست موام

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1386
  • 02 ار 1398
  • چاپ

هر انسانی ترکیبی است از جایی که در آن چشم گشوده، خانه ای که در آن راه رفتن آموخته، بازی های کودکی، افسانه های شنیده، مدرسه کودکی و شاعرانی که خوانده و خدایی که به وی ایمان یافته است. لبه تیغ روایتی است از تجربه جست و جوی لاری ، جوانی که در طول جنگ و پس از آن در پی معنای زندگی است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر