صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی، شایستۀ تقدیر جشنوارۀ کتاب سال شدند

کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی، شایستۀ تقدیر جشنوارۀ کتاب سال شدند

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 263
  • 17 به‍ 1397
  • چاپ

سه عنوان از کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی در جشنوارۀ کتاب سال شایستۀ تقدیر شناخته شدند. کتاب فاطمیان از خشونت تا رواداری، نوشتۀ نگار ذیلابی، در گروه تاریخ، کتاب تصویرگری کتاب تصویرگری ادبیات دینی کودکان و نوجوانان نوشتۀ جمال الدین اکرمی، در گروه کلیات کودک و نوجوان و نیز کتاب نظم جهانی، تاملی در ویژگی ملت ها و جریان تاریخ نوشتۀ هنری کیسینجر با ترجمۀ محمدتقی حسینی ، در گروه علوم نظامی در این فهرست قرار دارند.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر