صفحه اصلی خبر رویدادها کتاب «مطالعات فرهنگی» را از کتاب فروشی ها بخواهید!

کتاب «مطالعات فرهنگی» را از کتاب فروشی ها بخواهید!

  • خبر
  • رویدادها
  • 1328
  • 15 آب‍ 1397
  • چاپ

این کتاب هشت فصل دارد و به عنوان هایی چون قومیت و چندفرهنگ گرایی، کارناوال و آرمان شهر ، رسانه ها و عرصۀ عمومی پرداخته است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر