صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه «سووشون آینۀ روزگار » به پیشخوان کتاب فروشی ها آمد

«سووشون آینۀ روزگار » به پیشخوان کتاب فروشی ها آمد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1927
  • 15 آب‍ 1397
  • چاپ

این کتاب در ۴ فصل نگاشته شده و به عنوان هایی چون فمینیسم در قلمرو نقد ادبی، روایت زنانه، سووشون و میراث مکتب های ادبی پرداخته است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر