صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه «بندگان مشتاق سرمایه» به بازار کتاب رسید

«بندگان مشتاق سرمایه» به بازار کتاب رسید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 2112
  • 15 آب‍ 1397
  • چاپ

فرذریک لوردون به طرزی موثر و درخشان نشان میدهد که اسپینوزا پیش از آن که سلف و پیشگام مارکس باشد مکمل اوست .

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر