صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه جلسۀ نقد و بررسی کتاب« ضیافت افلاطون به نزد لئو اشتراوس» در کافه کتاب پرندۀ آبی

جلسۀ نقد و بررسی کتاب« ضیافت افلاطون به نزد لئو اشتراوس» در کافه کتاب پرندۀ آبی

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1887
  • 13 تی‍ 1397
  • چاپ
 جلسۀ نقد و بررسی کتاب ضیافت افلاطون به نزد لئو اشتراوس در کافه کتاب پرندۀ آبی وابسته به شرکت انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می شود.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر