صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی «شش ایدۀ خطیر» کتابی که باید خواند!

«شش ایدۀ خطیر» کتابی که باید خواند!

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 519
  • 13 تی‍ 1397
  • چاپ
این کتاب با زبانی ساده و قابل فهم به تامل در بارۀ شش ایدۀ خطیر می پردازد : صداقت، نیکی ، زیبایی ، آزادی ، برابری و عدالت .

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر