صفحه اصلی خبر رویدادها «رمان نویسی در وقت اضافه » به بازار کتاب رسید.

«رمان نویسی در وقت اضافه » به بازار کتاب رسید.

  • خبر
  • رویدادها
  • 576
  • 12 تی‍ 1397
  • چاپ

این کتاب را زنده یاد محسن سلیمانی در دو جلد به رشتۀ تحریر درآورده است. نویسنده می نویسد: کتاب حاضر شاید بیشتر نوعی کار انتقال تجربیات است تا نوشتن تجربیات شخصی خودم در زمینۀ رمان نویسی؛در این کتاب جمع بندی نظریات رمان پژوهانی را به شما ارائه داده ام که خود همه رمان نویس هستند.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر