صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

کتاب «حماسه ی قران حبشی» به بازار رسید

قران حبشی نام یکی از پهلوانان عیار حماسه های منثور فارسی است که ابوطاهر طرسوسی ، شرح دلاوری ها و جهانگشایی های وی را در قرن ششم هجری در این کتاب آورده است.این شخصیت از جانب مادر حبشی خوانده می شده است. میلاد جعفرپور مقدمه و تعلیقات را بر عهده داشته و کتاب در دو جلد نگاشته شده است.