صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

برت و بارت دنیا را نجات می دهند

این رمان جذاب و پر ماجرا توسط پرندۀ آبی ( واحد کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی) به فارسی ترجمه و به بازار کتاب آمده است

معرفی کتاب « ابعاد گمشدۀ معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک»

کتاب« ابعاد گمشدۀ معنا» که توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده، در واقع تکمیل کنندۀ کتاب قبلی نویسنده به نام «معنا به مثابۀ تجربه زیستی» است . در «ابعاد گمشدۀ معنا» مبحث اصلی ابعاد گمشدۀ معنایی است که در نظام روایی کلاسیک گرماس مطرح نشده است. مفاهیمی چون حضور، تن، تجربه زیسته، هم حضوری که برآمده از گرایشی است که نشانه شناسی از دهۀ هشتاد به بعد به سوی فلسفه پدیدار شناسی پیدا می کند.