صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

نگاهی به کتاب « بگذار تروا بسوزد»

عشق سوژه ای تکراری و در عین حال ناب و تمام نشدنی برای نویسندگان رمان و داستان است که از زمان دورترین نوشته های داستانی موضوع بسیاری از کتاب های داستانی بوده و یقینا خواهد بود.