صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

ادبیات کودک ما از مخاطب دور شده است.

ما مقداری از مخاطب دور شده ایم و نویسندگان کودک، نیاز مخاطب را نمی شناسند . کودکان تغییر کرده اند و نویسنده هم باید بتواند در کارش تغییر به وجود آورد. البته تعدادی از نویسندگان کودک تلاش کرده اند که در خلق آثارشان به کودکان نزدیک تر شوند و در این راه موفق بوده اند.