صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

تاملی در کتاب «جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن »

در تفکرات اجتماعی مدرن «شهر» جایگاه تحلیلی ویژه ای در آثار اندیشمندان اجتماعی همچون ماکس وبر، دورکیم و گئورگ زیمل پیدا می کند و تنها مبتنی بر نظریات خوش بینانه آرمانشهرگرایانه و یا نگاههای توصیفی – تاریخی نیست.

کدهای اخلاقی در حوزه ژورنالیسم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، کدهای اخلاقی باید در حوزه ژورنالیسم تبیین شوند تا بتوانند از آسیب های اجتماعی جلوگیری و مانع هتاکی در رسانه ها شوند.(سخنرانی دکتر کوثری در نشست تخصصی فضای خصوصی و افشاگری رسانه ها در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات).