صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

دورنمایی خوش از آیندۀ ادبیات جنگ و دفاع مقدس ( نویسنده : یوسف قوجق)

یادداشت دورنمایی خوش از آینده ادبیات جنگ و دفاع مقدس را یوسف قوجق نوشته است . قوجق رمان ها و داستان های زیادی به رشته تحریر درآورده و هم چنین داوری بسیاری از جشنواره های داستان نویسی را بر عهده داشته است. او معتقد است آفرینش های ادبی وجدان بیدار یک جامعه است.

نگاهی به کتاب «پارادایم جدید»

تورن در پیوند با موضوع سوژه بحث تاریخمندی را طرح می‌کند. شاید یکی از نقدهایی که بتوان به این اثر وارد دانست، عدم ارائۀ تعریفی جامع از همین مفهوم تاریخمندی است. در نتیجه این ابهام خواننده ناگزیر است تا مباحث مختلف طرح‌شده در آثار این اندیشمند را کنار هم قرار دهد تا به تصویری نسبتاً جامع از مفهوم یادشده دست یابد.