صفحه اصلی کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

نمایش محتوا با برچسب:

جامعه شناسی کنش محیط زیستی منتشر شد.

این کتاب که در بارۀ تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا است توسط محمد فاضلی، معصومه اشتیاقی و محمد فکری نوشته شده و بر اساس مطالعه ای در شهر تهران است.

همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم

درگذشت نابهنگام آقایان دکتر محمدتقی نوربخش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و پارلمانی این سازمان را تسلیت می گوییم.